Regulamin

Regulamin serwisu twojezdrowie24.pl

§ 1 Informacje ogólne

 1. Poniższy regulamin określa zasady dostępu oraz warunki korzystania z zasobów serwisu internetowego twojezdrowie24.pl.
 2. Celem niniejszego serwisu jest rozpowszechnianie zdrowego trybu życia.
 3. TwojeZdrowie24.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi użytkowników zamieszczając informację na stronie www.twojezdrowie24.pl – 14 dni przed wejściem w życie zmian. W razie braku akceptacji zmian Regulaminu użytkownik może do dnia wejścia w życie zmian zrezygnować z uczestnictwa w serwisie TwojeZdrowie24.pl poprzez usunięcie Konta.
 4. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach serwisu.
 5. Właścicielem serwisu jest Twoje Zdrowie 24 prosta spółka akcyjna z siedzibą w Żorach przy ul. Kaczej 3,  NIP 6511741114, o kapitale akcyjnym 510.000,00 zł, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000953742.
 6. Przed zamieszczeniem jakiejkolwiek Zawartości na Stronie Internetowej użytkownik musi zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego warunki.

§ 2 Definicje

 1. Administrator” – Twoje Zdrowie 24 prosta spółka akcyjna z siedzibą w Żorach przy ul. Kaczej 3,  NIP 6511741114, o kapitale akcyjnym 510.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000953742.
 2. Serwis” – strona internetowa twojezdrowie24.pl.
 3. Użytkownik” – osoba zarejestrowana w serwisie twojezdrowie24.pl.
 4. Konto Użytkownika” – zbiór danych umożliwiających identyfikację, autoryzację i funkcjonowanie Użytkownika w serwisie.
 5. RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3 Konto Użytkownika

1. Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto w serwisie twojezdrowie24.pl.

2. W celu dokonania rejestracji w Serwisie konieczne jest wypełnienie przez Użytkownika stosownego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu oraz akceptacja Regulaminu.

3. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

4. Dostęp do Konta użytkownika jest chroniony hasłem, które nie może być przekazywane osobom trzecim.

5. Użytkownicy ponadto mogą zarejestrować się do Serwisu za pośrednictwem konta w serwisie społecznościowym Facebook, przy czym rejestracja w Serwisie za pomocą konta Facebook odbywa się za pomocą danych logowania (login, hasło) używanych przez użytkownika w ramach jego konta w serwisie Facebook.

6. Hasło wykorzystywane przez Użytkownika na potrzeby konta w serwisie Facebook nie jest rejestrowane i przechowywane przez Administratora.

7. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu konto może zostać usunięte.

8. Konto może zostać również usunięte na wniosek Użytkownika. W tym celu Użytkownik powinien wysłać wiadomość z żądaniem usunięcia konta na adres: kontakt@twojezdrowie24.pl podając w wiadomości: nazwę użytkownika z Serwisu oraz adres e-mail użyty do rejestracji w serwisie. Usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem z Serwisu zamieszczonych przez Użytkownika treści, które będą przechowywane i archiwizowane w Serwisie.

§ 4 Zawartość serwisu

 1. Zawartość zamieszczona w Serwisie nie może być sprzeczna z normami etycznymi oraz prawnymi obowiązującymi w Polsce ani naruszać dobrych obyczajów. W szczególności zakazane jest umieszczanie treści:

1) uznanych za wulgarne, nieobyczajne, obraźliwe dla innych użytkowników, oszczercze wobec innych, prześmiewcze, odnoszące się negatywnie do cech charakteru lub wyglądu osób,

2) dyskryminujących na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, politycznym, etc.,

3) łamiących prawa autorskie i przyczyniających się do rozpowszechnienia piractwa,

4) oferujących usługi lub przedmioty którymi obrót jest prawnie zakazany.

5) zawierających aktywne odnośniki do innych serwisów WWW, za wyjątkiem autorskich prywatnych blogów. Adresy takie będą usuwane z Zawartości.

 • W przypadku naruszenia ww. wymogów Administrator może usunąć ww. treści.
 • Zawartość Serwisu ma charakter poradnikowy i może być używana i rozpowszechniana wyłącznie w celach prywatnych. Używanie jej w celach zarobkowych w jakiejkolwiek formie stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
 • Administrator serwisu ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który umieścił w Serwisie Zawartość naruszającą obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje.
 • Użytkownik oraz osoba korzystająca z serwisu niebędąca Użytkownikiem mają prawo zgłosić Administratorowi każdy przypadek niezgodności Zawartości z obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem. Zgłoszenie naruszenia zostanie rozpatrzone przez Administratora. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, materiałów obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 • Teksty, pytania i odpowiedzi, oceny, opinie, komentarze lub jakakolwiek inna Zawartość serwisu zamieszczona przez Użytkowników serwisu, uznana przez Administratora za nie niosącą ze sobą żadnej merytorycznej wartości, nierzeczową, lub niezwiązaną z tematem mogą zostać usunięte.

§ 5 Treści dostarczone przez Użytkownika – prawa autorskie

 1. Użytkownik Serwisu przez akceptację Regulaminu oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych i umieszczonych w Serwisie Zawartości oraz, że zamieszczenie w serwisie Zawartości nie narusza praw autorskich, w tym majątkowych oraz osobistych, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.
 2. Akceptując niniejszy regulamin i zamieszczając Zawartość w Serwisie, Użytkownik serwisu przenosi na rzecz Administratora nieodpłatnie wszelkie majątkowe prawa autorskie do zamieszczanych materiałów na wszystkich znanych w chwili publikacji polach eksploatacji, w tym w szczególności zezwala na:
 3. utrwalanie, zwielokrotnienie (wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu), rozpowszechnianie w Internecie, wprowadzenie do pamięci komputera, wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał dostęp do Zawartości w czasie i w miejscu przez siebie wybranym, nadawanie i reemitowanie;
 4. wyraża bezpłatną zgodę na:
 5. dokonywanie przez Administratora zmian, adaptacji, modyfikacji zamieszczonej przez użytkownika Treści (prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych) oraz włączanie ich (lub ich fragmentów) do innych materiałów;
 6. wykorzystanie przez Administratora wizerunku zamieszczonego w ramach takiej Zawartości lub (w przypadku wizerunku osoby trzeciej) oświadcza, iż uzyskał stosowną zgodę od tej osoby na wykorzystanie jej wizerunku;
 7. W określonych przypadkach uzasadnionych funkcjonalnością Serwisu Administrator może prosić użytkownika o udzielenie bardziej szczegółowych lub szerszych praw z zakresu własności intelektualnej do danej Treści, w drodze pisemnej umowy licencji lub umowy o przeniesienie praw autorskich.
 8. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich związanych z Zawartością Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Administratora, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom, udzielając w tym zakresie wsparcia Administratorowi.
 9.  Jeżeli zachodzi podejrzenie, że Zawartość zamieszczona w Serwisie mogła zostać zamieszczona z naruszeniem prawa, osoba mająca takie uzasadnione podejrzenie może zgłosić Administratorowi swoje zastrzeżenia pocztą elektroniczną poprzez formularz korespondencyjny znajdujący się w Serwisie.
 10. Administrator oczekuje, aby osoba będąca autorem spornej treści przedstawiła tytuł prawny do posiadanego utworu, który miał zostać bezprawnie skopiowany. Administrator każdorazowo po przeanalizowaniu zgłoszenia, jeśli uzna roszczenia za zasadne usunie trwale niedozwolony materiał z Serwisie w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu takiego zgłoszenia.
 11. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że jakikolwiek materiał zamieszczone w Serwisie może naruszać prawo do prywatności, wizerunku lub dobra osobiste danej osoby, osoba taka powinna zgłosić Administratorowi swoje zastrzeżenia pocztą elektroniczną poprzez formularz korespondencyjny znajdujący się w Serwisie.
 12. W takim przypadku Administrator wezwie użytkownika naruszającego dobra osobiste do dobrowolnego natychmiastowego zaprzestania ich naruszania. W przypadku, gdy wezwany użytkownik nie zaprzestanie naruszania takich praw, Administrator może podjąć decyzje o trwałym usunięciu spornego materiału z Serwisu w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu takiego zgłoszenia. Powyższa procedura nie ogranicza uprawnień osoby zgłaszającej swoje roszczenia do dochodzenia ich na drodze sądowej.

§ 6 Newsletter

 1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą skierowaną do użytkowników serwisu mogącą zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a polegającą na informowaniu Użytkowników o nowościach w serwisie, akcjach promocyjnych oraz konkursowych poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Administrator oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz że nie będzie udostępniany osobom trzecim.
 4. Użytkownik, w celu otrzymywania newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera podczas rejestracji, poprzez oznaczenie zgody w zakładce edycji profilu.
 5. Osoba niebędąca Użytkownikiem, w celu otrzymywania newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera podczas wypełnienia krótkiego formularza dostępnego w Serwisie. Podanie e-mail oraz akceptacja zawartych zgód, skutkuje wysłaniem wiadomości na wskazany adres e-mail, potwierdzającego wolę zapisu do newsletter.
 • Osoba niebędąca Użytkownikiem ma prawo zrezygnować z usługi newslettera w każdym czasie. W celu rezygnacji z usługi newslettera należy wysłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@twojezdrowie24.pl. W wiadomości należy podać adres e-mail podany do zapisu na newsletter.
 • Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i zostanie zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym operację.
 • Usunięcie adresu e-mail z bazy nastąpi pod warunkiem, że adres e-mail będzie się zgadzać z tym, który został wpisany w momencie zapisywania do bazy.

§ 7 Obowiązki i uprawnienia Administratora

 1. Administrator wraz z Użytkownikami dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczane w Serwisie były zgodne z niniejszym Regulaminem.
 2. Administrator może usunąć lub modyfikować Zawartość zamieszczoną przez Użytkowników w Serwisie, jeżeli jest ona sprzeczna z celami Serwisu lub narusza niniejszy Regulamin.
 3. W szczególności Administrator ma prawo usunąć z Serwisu daną Zawartość po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia „nadużycia” na tę Zawartość. Informacje o usunięciu lub modyfikacji Zawartości albo zgłoszeniu nadużycia wysyłane są na skrzynkę odbiorczą wewnętrznej poczty twojezdrowie24.pl posiadanej przez Użytkownika.
 4. Osoby korzystające z Zawartości zawartych w Serwisie czynią to na własną odpowiedzialność.
 5. Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, by publikowane informacje, przepisy i porady zostały sprawdzone i były zgodne z prawdą, nie bierze jednak odpowiedzialności za ich wykorzystanie.
 6. Korzystanie z Serwisu związane jest z koniecznością posiadania dostępu do sieci Internet oraz posiadania zainstalowanej przeglądarki internetowej, w tym odpowiedniego oprogramowania na urządzeniach mobilnych.

§ 8 Postanowienie końcowe

Korzystanie z serwisu twojezdrowie24.pl oznacza pełną akceptację treści Regulaminu i załączników do regulaminu.

Back to top button