Kontrahent

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TWOJE ZDROWIE 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  pod numerem KRS: 0000612982, NIP: 6511719735, REGON: 364221182, e-mail: kontakt@twojezdrowie24.eu

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

podjęcia działań przed zawarciem umowy,

zawarcia umowy,

realizacji zawartej umowy,

rozpatrzenia reklamacji i skarg,

ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą się przez okres: obowiązywania zawartej umowy a po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niezbędny do dochodzenia roszczeń, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom bez udzielenia dobrowolnej zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Back to top button

Wybierz który hotel ci odpowiada
Musisz wybrać termin który chcesz zarezerwować. Oprócz tego możesz także zadać pytania lub dodać coś od siebie.

Wymień 100 punktów na 1 warrant