Kontrahent

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TWOJE ZDROWIE 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  pod numerem KRS: 0000612982, NIP: 6511719735, REGON: 364221182, e-mail: kontakt@twojezdrowie24.eu

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

podjęcia działań przed zawarciem umowy,

zawarcia umowy,

realizacji zawartej umowy,

rozpatrzenia reklamacji i skarg,

ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą się przez okres: obowiązywania zawartej umowy a po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niezbędny do dochodzenia roszczeń, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom bez udzielenia dobrowolnej zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Back to top button